top of page

Türkiye'nin Sürdürülebilirlik ve Yeşil Yolculuğu

Sitenin bu kısmında Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve yeşil yolculuğunda söz sahibi kurum ve kuruluşların attıkları adımları, yayınladıkları mevzuatları, yapılan işbirliklerini, önemli istatistikleri ve çeşitli etkinlikleri bulabilirsiniz.

Kreafin Danışmanlık A.Ş. Türkiye'deki sürdürülebilirlik konusunda halka açık tüm kaynakları sürekli gözden geçirmekte ve uluslararası platformlarda farkındalık yaratmak için web sitesinin bu bölümünde yayınlamaktadır.

Araştırmacılar, uluslararası organizasyonlar, yatırımcılar ve düzenleyici otoriteler diledikleri zaman, Türkiye'de ilgili mevzuat gelişmelerini, güncel uygulamaları, düzenleyici ve denetleyici organizasyonların yapısı ve sorumluluk alanları konusunda şirketimiz ile temasa geçerek detaylı bilgi talebinde bulunabilirler.

 

Buna ek olarak yatırımcılar hizmetler bölümünden bizimle temasa geçerek yatırım yaptıkları fonların ve ürünlerin, sürdürülebilirlik ve yeşil ilkelerine uyumunu denetlenmesini talep edebilirler.

İklim Riskleri Merkez Bankası

TCMB- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temel olarak para ve kur politikalarının yönetilmesinden sorumlu kurumdur.

BDDK İklim Riskleri

BDDK- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir. 

BDDK'nın kapsamına giren banka ve banka dışı finansal kurumlar için tıklayınız.

BDDK web sitesinin sürdürülebilir bankacılığa atfedilmiş ve aşağıda belirtilen çalışmaların yer aldığı web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 • Sürdürülebilir Bankacılık Strateji Planı (2022-2025)

 • Türk Bankacılık Sektöründe Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik

 • Sürdürülebilir Finans/Bankacılık Sunumu

 • Yeşil Dönüşümün Finansmanı- Riskler ve Fırsatlar Sunumu

 • Fiziksel Riskler - Antalya İli Örnek Analiz Çalışması

 • Geçiş Riskleri - Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması Etki Analizi Çerçeve Metin

 • Geçiş Riskleri - Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması Etki Analizi Etki Analizi

 • Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber - Çevresel, Sosyal ve Yönetişime İlişkin Düzenlemeler

 • Sürdürülebilir Bankacılık Soru Seti

 • Yeşil Varlık Oranı (YVO) Hakkında Tebliğ Taslağı

 • İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Bankalarca Etkin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı

SPK İklim Riskleri

SPK- Sermaye Piyasası Kurulu

Kurul, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlar.  

Kamu Gözetimi Kurumu İklim Riskleri

KGK- Kamu Gözetimi Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmeyi amaçlar.

KGK, uluslararası raporlama standartlarının (IFRS) Türkiye'de uygulamasından ve yaygınlaştırmasından sorumludur.

KGK'un websitesinde yer alan sürdürülebilirlik konularına dedike kısmına buradan ulaşabilirsiniz.

Sigortacılık ve Emeklilik İklim Riskleri

SEDDK- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Sigortalılar ve katılımcılar ile sektörde yer alan diğer kişi ve kuruluşların hak ve menfaatlerini korumak, kişi ve kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve etkin şekilde yürütmelerini sağlayacak piyasa düzenini tesis etmek, yurt içi ve yurt dışı paydaşlar ile işbirliği halinde finansal piyasaların gelişmesine katkıda bulunmayı, bu misyonun temini için etkin bir düzenleme ve denetim sistemi kurmayı amaçlar.

TUİK İklim Riskleri

TÜİK- Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK, Türkiye'nin resmi istatistik kurumudur. TÜİK kullanıma açtığı web portalı ile sürdürülebilirlik ve çevre konularındaki istatistikleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bazında yayınlamaktadır.

Bankalar Birliği İklim Riskleri

TBB- Türkiye Bankalar Birliği

TBB, paydaşların ihtiyaçlarına duyarlı, kapsayıcı, araştırmacı ve yenilikçi bir yaklaşımla, finans sektörünün hak ve menfaatlerini koruyarak, rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunarak, sürdürülebilir büyümeye ve toplumsal kalkınmaya destek olmayı amaçlamaktadır.

TBB' nin sürdürülebilirlik ile ilgili yaptığı çalışmalara ve uluslararası yayınlardan oluşturduğu seçmelere ulaşmak için tıklayınız.​

Katılım Bankaları Birliği İklim Riskleri

TKBB- Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

TKBB’ nin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

Sermaye Piyasaları İklim Riskleri
Kamuyu Aydınlatma Platformu İklim Riskleri

TSPB- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, çalışanları en üst derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etik değerlere bağlı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan ve saygınlığına önem veren bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak; sermaye piyasasını geliştirmek ve bu yolla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

KAP- Kamuyu Aydınlatma Platformu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

Kamuya açık şirketlerin SPK tarafından yayınlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"  kapsamında uyum durumlarını ve raporlarını  bu linke  girerek "Konu" alanına "Sürdürülebilirlik Raporu" seçerek bulabilirsiniz. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı İklim Riskleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Riskleri

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Anılan kararname ile; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Bakanlığın merkez birimleri arasına,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bağlı kuruluşlar arasına dahil edilmiştir. İklim Değişikliği Başkanlığı ise Bakanlığa bağlı kuruluş olarak oluşturulmuştur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek, uygulamaları denetlemek, mesleki hizmetlerin gelişmesini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve çevremizin ve doğanın korunmasını sağlamak ve iklim değişikliği etkileriyle mücadele etmek üzere yapılandırılmıştır. 

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2021)

iklim-değşikliği-başkanlığı-iklim-riskleri
Ticaret Bakanlığı İklim Riskleri
Borsa-ıstanbul-İklim-Riskleri

İklim Değişikliği Başkanlığı

İklim Değişikliği Başkanlığı, 29 Ekim 2021 tarihli 85 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak kurulmuştur.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde politika, strateji ve eylemleri belirlemek, müzakere süreçlerini yürütmek, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamakla sorumludur.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğine uyum ve azaltım için gerekli her tür çalışmayı yapmak, toplumun her kesimine insan ve doğa dostu bir yaklaşımla iklim değişikliği farkındalığı kazandırmakla görevlidir.

İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yayınlanan Rapor ve Dokümanlar

Türkiye PMIF Karbon Piyasaları Geliştirme Projesi

T.C. Ticaret Bakanlığı

2011 yılından günümüze değin faaliyetlerini Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak sürdüren iki kurum birleştirilerek; 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığı kurulmuştur.

T.C. Ticaret Bakanlığı, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla; ihracatçılarımızı ve girişimcilerimizi destekleyerek rekabet gücünü ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini artıracak, üretici ve tüketiciyi koruyacak etkin, hızlı ve insan odaklı ticaret ve gümrük politikaları oluşturarak yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmek, uygulamak ve koordine etmek hedeflemektedir.

Bakanlığın web sitesinin "Yeşil Mutabakat" a dedike edilmiş kısmına ulaşmak için tıklayınız.

 

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu (2022)

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (kısaca İMKB) olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir.

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi (2020)

Sürdürülebilirlik Endeksleri

Haber Bültenine Abone Olun

Üye olduğunuz için teşekkürler!

bottom of page