top of page

Sürdürülebilir Finans ve Bankacılık Terimleri

 • Sürdürülebilir finans kavramı, önemi ve yararları

  • Finans sektöründe sosyal ve çevresel etkilere odaklanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, finansal kararları sadece finansal getiriler açısından değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkileri de göz önüne bulundurarak almayı amaçlar.​Sürdürülebilir finans, ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve çevrenin korunması arasındaki dengenin sağlanması için finansal sistemde yapılanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, finansal sektörün, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal ve çevresel etkilerini de göz önünde bulundurarak kaynakları yönlendirmesi ve yatırımlar yapması gerektiğini savunur. Sürdürülebilir finansın önemi, birçok açıdan ortaya konulabilir. Öncelikle, doğal kaynakların sınırlı olması ve doğal çevrenin korunması gerekliliği, sürdürülebilir finansın önemli bir bileşenidir. Ayrıca, sürdürülebilir finans, yatırımcıların finansal risklerin yanı sıra sosyal ve çevresel risklerle de karşı karşıya kalmalarını engelleyerek finansal istikrarın korunmasına yardımcı olur. Sürdürülebilir finansın bir diğer önemli yönü ise toplumsal kalkınmaya katkı sağlamasıdır. Sürdürülebilir finans, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal hedeflere de odaklanarak, özellikle dezavantajlı toplulukların finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve finansal kapsayıcılığı artırmayı hedefler. Son olarak, sürdürülebilir finans, yatırımcıların toplumsal ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurmalarını teşvik eder ve sürdürülebilir yatırımların daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından kabul görmesine olanak tanır. Bu da sürdürülebilir bir toplum için önemli bir adımdır.

​​

Sürdürülebilir Bankacılık

 • Sürdürülebilir bankacılık nedir?

  • Sürdürülebilir bankacılık, finansal kurumların sadece kâr elde etmek için değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumlulukları göz önünde bulundurarak faaliyetlerini sürdürmeleri ve topluma daha fazla fayda sağlamalarını amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, finansal kurumların çevresel ve sosyal faktörleri yönetmelerini, sürdürülebilirlik risklerini yönetmelerini ve sürdürülebilir yatırımlara öncelik vererek ekonomik büyüme ile sosyal refah arasında bir denge sağlamalarını gerektirir. Sürdürülebilir bankacılık, finansal kurumların gelecekteki finansal başarılarını ve toplumsal katkılarını artırmak için bir fırsat sunar.

 • Sürdürülebilir bankacılık prensipleri nelerdir?

  • Sürdürülebilir bankacılık prensipleri, finansal kurumların sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlikle uyumlu bir şekilde hareket etmelerini teşvik etmek için geliştirilmiş bir çerçevedir. Sürdürülebilir bankacılık prensipleri genellikle şu şekilde sıralanır:

   •     Sosyal ve çevresel riskleri yönetmek

   •     Sürdürülebilir ürünler ve hizmetler sunmak

   •     Müşterilerin ve paydaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak

   •     İklim değişikliğiyle mücadele etmek

   •     Finansal katılımı teşvik etmek

   •     Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Bu prensipler, bankaların sadece kâr amaçlı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak hareket etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu prensipler, finansal kurumların sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol oynayabileceklerini göstermektedir.

 • Sürdürülebilir bankacılığın faydaları nelerdir?

  • Sürdürülebilir bankacılık, çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörlere dayalı risk ve fırsatların yönetilmesi yoluyla finansal performansın sürdürülebilirliğini artırırken, toplumsal ve çevresel faydaların da sağlanmasını hedefler. Sürdürülebilir bankacılık ile ilgili faydalar şunları içerebilir:

   • Finansal risklerin azaltılması: Sürdürülebilir bankacılık, çevresel ve sosyal risklerin finansal performansa olan etkisini azaltabilir. Örneğin, çevresel risklerle ilgili sürdürülebilir finansman çözümleri, enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji yatırımları gibi faaliyetlerin finansmanını sağlayarak, olası çevresel etkileri en aza indirebilir.

   • Uzun vadeli performans: Sürdürülebilir bankacılık, finansal performansın uzun vadeli olarak artırılmasını hedefler. Uzun vadeli yatırımların artması, müşterilerin ve yatırımcıların marka itibarına ve çevresel, sosyal ve yönetişimsel etik değerlerine daha fazla önem vermesiyle ilişkilendirilebilir.

   • Müşteri memnuniyeti: Sürdürülebilir bankacılık, müşteri beklentilerine yanıt verirken, onların sürdürülebilirliğe olan ilgilerine de cevap verir. Müşteriler sürdürülebilir finansman çözümlerine yönelik artan ilgi gösteriyorlar ve finansal ürünlerin sürdürülebilirliğe katkısına dair daha fazla bilgi talep ediyorlar.

   •  İşletme itibarı: Sürdürülebilir bankacılık, bankaların itibarını artırmalarına yardımcı olabilir. Sürdürülebilir bankacılık uygulamaları, finansal kuruluşların topluma katkısını göstererek, bankanın itibarını artırabilir.

​​

Sürdürülebilir Yatırımlar

 • Sürdürülebilir yatırımlar nedir?

  • Sürdürülebilir yatırımlar, finansal getiri hedeflerinin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini dikkate alan yatırım stratejileridir. Bu stratejiler, şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini minimize etmelerine ve yönetişim standartlarını iyileştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Sürdürülebilir yatırımlar, yatırımcılar için uzun vadede daha istikrarlı ve sürdürülebilir getiriler sağlamayı amaçlar. Ayrıca, çevresel ve sosyal sorumluluğa sahip yatırımcıların değerlerine uygun yatırım yapmalarını sağlar.

 • Sürdürülebilir yatırımın faydaları nelerdir?

  • Sürdürülebilir yatırımların faydaları şunlardır:

   • Risk azaltma: Sürdürülebilir yatırımlar, karbon riskleri, çevresel etkiler ve sosyal riskler gibi potansiyel riskleri yönetmenize yardımcı olabilir. Bu da yatırım portföyünüzün daha az riskli olmasına yardımcı olabilir.

   • Uzun vadeli getiri: Sürdürülebilir yatırımlar, sürdürülebilirliğe odaklanan şirketlerin uzun vadede daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu, uzun vadeli yatırımcılar için daha iyi getiriler sağlayabilir.

   • İnovasyonu teşvik etme: Sürdürülebilir yatırımlar, yeşil teknolojiler ve çevre dostu inovasyonlar gibi yeni fikirleri teşvik edebilir. Bu, toplum için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gerekli olan değişim ve ilerlemeyi destekleyebilir.

   • Toplumsal fayda: Sürdürülebilir yatırımlar, sosyal etki yaratan projeleri destekleyebilir ve toplumsal faydayı artırabilir. Bu, yatırımcıların yatırım yaparken bir amaç için çalışmalarını sağlayarak, finansal başarıyı sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

   • Marka itibarı: Sürdürülebilir yatırımlar, topluma ve doğaya duyarlı bir kurum imajı oluşturarak şirketlerin itibarını artırabilir. Bu, müşteri sadakatini ve marka sadakatini artırabilir, şirketin rekabet gücünü artırabilir ve sonuçta finansal başarıyı artırabilir.

 • Sürdürülebilir yatırım araçları nelerdir?

  • Sürdürülebilir yatırımların araçları şunlardır:

   •     Yeşil Tahviller: İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelerin finansmanında kullanılan tahvillerdir. Yeşil tahviller, çevre dostu altyapı projeleri, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su yönetimi ve sürdürülebilir tarım gibi alanlarda kullanılır.

   • Sosyal Tahviller: Sosyal projelerin finansmanında kullanılan tahvillerdir. Sosyal tahviller, eğitim, sağlık, barınma, sosyal yardım, işsizlik gibi alanlarda kullanılır.

   • Sürdürülebilir Yatırım Fonları: Sürdürülebilir yatırım fonları, çevre, sosyal ve yönetişim faktörlerine (ESG) uygun olan şirketlere yatırım yaparlar. Bu yatırım fonları, sadece finansal getirileri değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal faydaları da göz önünde bulundurur.

   • Kurumsal Yönetişim Derecelendirme: Şirketlerin yönetişim yapılarını ve iş etiği prensiplerini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Kurumsal yönetişim derecelendirme, yatırımcıların şirketlerin yönetim kalitesini ölçmelerine ve daha şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

   • Yatırımcı Aktivizmi: Yatırımcılar, sürdürülebilirlik konusunda şirketleri teşvik etmek için faaliyet gösterirler. Yatırımcı aktivizmi, şirketlerin çevresel ve sosyal faktörlere daha fazla dikkat etmelerini sağlar.

   • Yeşil Kredi: Yeşil kredi, çevre dostu projelerin finansmanında kullanılır. Yeşil kredi alan şirketler, çevre dostu yatırımlar yapmak için kullanılan düşük faizli krediler alırlar.

Bu araçlar, sürdürülebilir yatırımların finansmanında kullanılır ve çevresel ve sosyal faydaların yanı sıra finansal getiriler de sağlayabilirler.

Sürdürülebilir Finansal Ürünler

 • Sürdürülebilir finansal ürünler nedir?

  • Sürdürülebilir finansal ürünler, çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun olarak tasarlanan ve sürdürülebilirlik hedeflerini finansman, yatırım ve sigorta ürünleriyle destekleyen ürünlerdir. Bu ürünlere örnek olarak yeşil tahviller, sosyal tahviller, sürdürülebilir fonlar ve endeksler, enerji tasarruflu ipotekler, çevre dostu araç kredileri ve sigortalar, karbon kredileri ve sürdürülebilirlik bağlılığı olan kredi kartları gibi ürünler verilebilir. Sürdürülebilir finansal ürünler, hem yatırımcılar hem de şirketler için çeşitli faydalar sağlar. Yatırımcılar, yatırımlarının toplumsal ve çevresel etkisine katkıda bulunarak, finansal getirilerinin yanı sıra sosyal ve çevresel değerlerine de uygun şekilde yatırım yapmış olurlar. Şirketler ise sürdürülebilirlik hedeflerini finansman imkanı sağlayarak ve bu yolla çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirerek, hem topluma hem de çevreye karşı daha sorumlu bir tutum sergilerler.

 • Sürdürülebilir finansal ürünlerin çeşitleri

  • Sürdürülebilir finansal ürünler, genellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SDG'ler) veya iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış finansal ürünlerdir. Bu ürünlerin bazı örnekleri şunlardır:

   • Yeşil Tahviller: Yeşil tahviller, çevre dostu projelerde kullanılmak üzere ihraç edilen tahvillerdir. Bu projeler, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve karbon azaltımı gibi çevresel hedeflere katkıda bulunur.

   • Sosyal Tahviller: Sosyal tahviller, sosyal hizmetlere yatırım yapmak üzere ihraç edilen tahvillerdir. Bu hizmetler, eğitim, sağlık, barınma ve sosyal adalet gibi sosyal hedeflere katkıda bulunur.

   • Sürdürülebilir Yatırım Fonları: Sürdürülebilir yatırım fonları, yatırımcılara sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için yatırım yapma fırsatı sunan yatırım araçlarıdır. Bu fonlar, genellikle şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirir ve bu bilgilere dayanarak yatırım yapar.

   • Yeşil Kredi: Yeşil krediler, çevresel hedeflere uygun projelerde kullanılmak üzere verilen kredilerdir. Bu projeler, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve karbon azaltımı gibi çevresel hedeflere katkıda bulunur.

   • Sosyal Yatırım Fonları: Sosyal yatırım fonları, sosyal hizmetlere yatırım yapmak üzere tasarlanmış yatırım araçlarıdır. Bu fonlar, genellikle eğitim, sağlık, barınma ve sosyal adalet gibi sosyal hedeflere yatırım yapar.

 • Sürdürülebilir finansal ürünleri avantajları nelerdir?

  • Sürdürülebilir finansal ürünlerin birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında:

   • Çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerinin dikkate alınması: Sürdürülebilir finansal ürünler, yatırımcıların çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini dikkate alarak yatırım yapmalarını sağlar. Bu da çevresel ve sosyal etkilerin azaltılmasına ve iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlar.

   • Risk yönetimi: Sürdürülebilir finansal ürünler, yatırımcıların uzun vadeli düşünmelerini sağlar ve böylece risk yönetimini daha etkili hale getirir.

   • Yatırım getirileri: Sürdürülebilir finansal ürünler, yatırımcılara benzer geleneksel finansal ürünlere göre rekabetçi getiriler sunabilir. Bu, sürdürülebilir finansal ürünlere olan talebin artmasına neden olabilir.

   • İnovasyon: Sürdürülebilir finansal ürünler, inovasyon ve yeni iş modellerinin geliştirilmesine olanak tanır. Bu da sürdürülebilirliği teşvik eden ekonomik faaliyetlerin gelişimini destekler.

   • İtibar: Sürdürülebilir finansal ürünlere yatırım yapan kuruluşlar, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine duyarlı olduklarını ve topluma katkıda bulunduklarını göstererek itibarlarını artırabilirler.

​​

Sürdürülebilir Finans Düzenlemeleri

 • Sürdürülebilir finans düzenlemeleri nedir?

  • Sürdürülebilir finans düzenlemeleri, finansal kurumların sürdürülebilirliği ve iklim risklerine uyumlu bir şekilde işlem yapmasını teşvik etmek amacıyla yapılan düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, çevresel, sosyal ve yönetişimsel konulara dikkat çekerek, finansal sistemin sürdürülebilirliği ve istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir finans düzenlemelerinin bazı örnekleri şunlardır:

   • Paris Anlaşması: İklim değişikliğiyle mücadele etmek için 195 ülke tarafından kabul edilen anlaşma, sürdürülebilir finansın teşvik edilmesine yönelik hedefler belirlemiştir.

   • Sürdürülebilir Finansal İlkeleri: Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi tarafından hazırlanan ve finansal kurumların sürdürülebilirliği teşvik etmelerine yardımcı olacak ilkelerdir.

   • Avrupa Birliği Yönergesi: AB, sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla finansal kurumların belirli sürdürülebilirlik kriterlerine uymasını gerektiren bir yönerge yayınlamıştır.

   • Yeşil Tahviller: Yeşil projelere finansman sağlamak için kullanılan tahvillerdir. Bu tahvillerin gelirleri, yeşil projelerin finansmanında kullanılmaktadır.

   • Sosyal Tahviller: Sosyal projelere finansman sağlamak için kullanılan tahvillerdir. Bu tahvillerin gelirleri, sosyal projelerin finansmanında kullanılmaktadır.

Sürdürülebilir finans düzenlemelerinin temel faydaları, finansal kurumların sürdürülebilirliği teşvik etmeleri ve bu kurumların karlılıklarını artırmalarıdır. Bu düzenlemeler, aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişimsel konulara daha fazla dikkat çekerek, toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

 • Sürdürülebilir finans düzenlemelerinin amacı nedir?

  • Sürdürülebilir finans düzenlemelerinin amacı, finansal sistemde sürdürülebilirlikle ilgili konuların ele alınmasını sağlamak, finans kurumlarının ve yatırımcıların sürdürülebilirlik konusunda daha sorumlu davranmalarını teşvik etmek ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için finansal araçlar ve piyasalar geliştirmektir. Bu düzenlemeler, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerinin finansal karar alma süreçlerinde göz önünde bulundurulmasını, sürdürülebilir finansal ürünlerin geliştirilmesini, sürdürülebilir finansal raporlamayı ve verimlilik ölçütlerinin uygulanmasını teşvik etmektedir. Bu sayede, finansal sistemin sürdürülebilirliği desteklemesi ve ekonomik kalkınmanın uzun vadeli ve sürdürülebilir olması hedeflenmektedir.

 • Sürdürülebilir finans düzenlemelerin etkileri nelerdir?

  • Sürdürülebilir finans düzenlemelerinin etkileri şunlardır:

   • Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırır: Düzenlemeler, finansal sektörde sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artmasına yardımcı olur. Bu da, finansal kurumların sürdürülebilirlik faktörlerini değerlendirme ve yönetme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

   • Finansal kurumların sürdürülebilirliğe olan katkısını artırır: Düzenlemeler, finansal kurumların sürdürülebilirliğe olan katkısını artırmayı hedefler. Bu, finansal kurumların sürdürülebilir yatırımlar yapmalarını ve sürdürülebilir krediler vermelerini teşvik eder.

   • Yatırımcıların sürdürülebilir yatırımlar yapmasını teşvik eder: Düzenlemeler, yatırımcıların sürdürülebilir yatırımlar yapmasını teşvik eder. Bu, sürdürülebilirlik faktörlerini değerlendiren yatırım araçlarının çeşitliliğini artırır.

   • Sürdürülebilir finansal ürünlerin gelişimine katkıda bulunur: Düzenlemeler, sürdürülebilir finansal ürünlerin gelişimine katkıda bulunur. Bu, finansal sektörde sürdürülebilirliği teşvik eden ürünlerin çeşitlenmesini sağlar.

   • Sürdürülebilirlik risklerinin yönetimine yardımcı olur: Düzenlemeler, finansal kurumların sürdürülebilirlik risklerini yönetmelerine yardımcı olur. Bu da, finansal kurumların sürdürülebilirlik faktörlerini risk yönetimi süreçlerine dahil etmelerine olanak tanır.

Haber Bültenine Abone Olun

Üye olduğunuz için teşekkürler!

bottom of page